Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti chci opravit auto s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

1.1 Tento níže uvedený text představuje smluvní podmínky, kterými se řídí smluvní vztah mezi společností Chci opravit auto s.r.o., se sídlem Nepomucká 53/118, Černice, 326 00 Plzeň, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložka 31991, IČ 04603281, DIČ CZ04603281 (dále jen „Společnost“), a Partnerem.

1.2 Společnost je provozovatelem webových stránek www.chciopravitauto.cz (dále jen „Web“) a nabízí či zprostředkovává služby pro autoservisy, zejména službu veřejně přístupného katalogu autoservisů s funkcí reklamy a zprostředkování uzavření smluv mezi autoservisem a zákazníky autoservisu, službu odborného vzdělávání v oblasti oprav silničních vozidel, službu přístupu ke specializovaným katalogům a databázím a službu právní podpory.

1.3 Partnerem je tuzemská osoba, která je:

– držitelem platného živnostenského oprávnění – řemeslná živnost s názvem opravy silničních vozidel, s identifikačním číslem přiděleným v České republice, a zároveň

– registrovaným uživatelem na Webu.

1.4 Tuzemská osoba definovaná v odst. 1.3 se stává registrovaným uživatelem tím, že na Webu vyplní požadované údaje o sobě v rámci registrace, zatrhne kliknutím na Webu políčko „Souhlasím s obchodními podmínkami společnosti Chci opravit auto s.r.o.“ a Společnost akceptuje registraci této osoby. Odsouhlasením těchto obchodních podmínek způsobem uvedeným v předchozí větě osoba dává návrh Společnosti na uzavření smlouvy o spolupráci podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), jejímž obsahem jsou práva a povinnosti smluvních stran obsažená v níže uvedených obchodních podmínkách při vzájemně výhodné spolupráci za účelem podpory podnikání Partnera prostřednictvím služeb nabízených Společností (dále jen „Smlouva“). Partner udělením souhlasu s obchodními podmínkami zároveň dává najevo, že hodlá uzavřít Smlouvu v postavení podnikatele při svém podnikání a že mu není známa žádná překážka, pro kterou by neměl oprávnění uzavřít Smlouvu. Smlouva mezi Společností a Partnerem je uzavřena dnem, kdy Společnost akceptuje registraci osoby tím, že jí odešle e-mail, že její registrace na Webu je dokončena a stává se Partnerem.

1.5 Ustanovení odstavce 1.4 nevylučuje jiný způsob uzavření Smlouvy, zejména na základě nabídky Společnosti na uzavření Smlouvy učiněné vůči osobě, která splňuje podmínky pro to, aby se stala Partnerem ve smyslu odst. 1.3. Je-li uzavřena Smlouva jiným způsobem, než je uveden v odst. 1.4, práva a povinnosti smluvních stran takové Smlouvy se řídí těmito obchodními podmínkami a třetí osoba jako smluvní strana Smlouvy se stává Partnerem po uzavřením Smlouvy dnem, kdy je zařazena do katalogu (dle čl. II. těchto obchodních podmínek). Společnost se v takovém případě zavazuje zařadit druhou smluvní stranu Smlouvy do katalogu do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy, když v této lhůtě rovněž poskytne druhé smluvní straně přístupové údaje pro správu jejího profilu na Webu.

II. Předmět spolupráce

2.1 Společnost se zavazuje zajistit uvedení Partnera do veřejného přístupného katalogu sítě autoservisů v České republice s funkcí vyhledávání jednotlivých autoservisů potenciálními zákazníky na základě různých kritérií a rozvíjet, vylepšovat a propagovat uvedený veřejně přístupný katalog sítě autoservisů v České republice (dále jen „katalog“), aby byl katalog všeobecně dostupný a snadno ovladatelný prostřednictvím sítě Internet, počítačového hardwaru a softwaru, včetně aplikací užívaných v mobilních přístrojích, zejména typu telefon, tablet nebo notebook.

2.2 Společnost prostřednictvím Webu poskytuje na základě Smlouvy zprostředkovatelskou činnost, a to mezi osobami, které mají zájem využít služeb autoservisů a vyhledávají autoservisy prostřednictvím katalogu a vyžadují vystavení potvrzení o opravě dle čl. IV. odst. 4.3 těchto obchodních podmínek nebo které dostaly doporučení od jiné osoby, která vyhledala autoservis prostřednictvím katalogu nebo má znalost o tom, že autoservis je zařazený v katalogu a požaduje vystavení potvrzení o opravě dle čl. IV. odst. 4.3 těchto obchodních podmínek (dále jsou tyto osoby označeny jen jako „zákazníci“), na straně jedné a Partnery jako autoservisy, zařazenými do katalogu, na straně druhé. 
2.3  Partnerovi vzniká uzavřením Smlouvy právo být zařazen do katalogu a tím získat další možný okruh svých klientů. 

III. Základní práva a povinnosti Společnosti

3.1 Společnost se zavazuje, že po uzavření Smlouvy, nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy se Partner registruje na Webu, zařadí Partnera do katalogu, ve kterém uvede údaje, které jí byly ze strany Partnera sděleny v registračním formuláři na Webu. Společnost se zavazuje uvádět na žádost Partnera v katalogu také logo Partnera za podmínky, že Partner poskytne logo ke zveřejnění v katalogu. Společnost je povinna změnit údaje o Partnerovi v katalogu na základě sdělení Partnera o změně jeho údajů, a to ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy došlo takové sdělení Společnosti.

3.2 Společnost se zavazuje umožnit Partnerovi podílet se na mediální kampani propagující služby Společnosti pro autoservisy a získat speciální značku kvality autoservisu i dalším jiným vhodným dohodnutým způsobem na základě další smlouvy.

3.3 Společnost má právo požadovat za první zařazení Partnera do katalogu úplatu ve výši dle aktuálního sazebníku Společnosti (dále jen „Sazebník“). Společnost má právo požadovat za každé nové zařazení téhož Partnera do katalogu úplatu ve výši dle aktuálního Sazebníku v případech, kdy dříve Partner ze své strany požádal o vyřazení z katalogu nebo došlo k ukončení Smlouvy v případech uvedených v čl. IV. odst. 4.6 těchto obchodních podmínek nebo v případech, kdy třetí osoba se stane Partnerem podle čl. I. odst. 1.4 těchto obchodních podmínek až poté, co nejdříve odmítla nabídku Společnosti na uzavření Smlouvy ve smyslu čl. I. odst. 1.5 těchto obchodních podmínek.

3.4 Společnost má právo odmítnout zařazení Partnera do katalogu, ačkoli byla Smlouva již uzavřena, v případě, že Společnost zjistí, že Partner uvedl nepravdivé údaje při sjednání Smlouvy, resp. při vyplnění registračního formuláře na Webu, nebo zjistí, že Partner není podnikatelem, nebo že je v insolvenčním řízení.

3.5 Společnost neodpovídá za následné neuzavření či odstoupení od smlouvy uzavřené mezi Partnerem a zákazníkem či nesplnění takové smlouvy, neodpovídá ani za obsah požadavku zákazníka na služby Partnera. Společnost neručí vedle zákazníka za zaplacení ceny sjednané mezi Partnerem a zákazníkem za poskytnutí služby Partnerem klientovi.

IV. Základní práva a povinnosti Partnera

4.1 Partner, který je zařazen do katalogu, má právo, aby mu Společnost zejména prostřednictvím Webu umožnila přístup ke kontaktu konkrétního poptávajícího klienta, který má zájem využít služeb Partnera na základě vyhledání Partnera v katalogu. Partner, který je zařazen do katalogu, má právo, aby mu Společnost přidělila přístupové údaje do systémové aplikace pro autoservisy přístupné prostřednictvím Webu.

4.2 Partner je povinen řádně, pravdivě a úplně vyplnit celý registrační formulář, včetně základního popisu svých služeb volnou formou a úplného rozsahu služeb nabízených Partnerem dle nastaveného výběru v registračním formuláři proto, aby mohl být zařazen do katalogu, a vždy sdělit Společnosti změnu jakýchkoli údajů obsažených v registračním formuláři, a to ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů od změny údajů. Partner je povinen sdělit Společnosti změnu jakýchkoli dalších jiných údajů o Partnerovi obsažených ve Smlouvě, a to ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů od změny údajů.

4.3 Partner je povinen na žádost zákazníka kompletně vyplnit, vytisknout a předat zákazníkovi, kterému poskytl službu autoservisu zprostředkovanou Společností, potvrzení o opravě (opravenku) obsahující tyto údaje: jméno, příjmení zákazníka, telefonní číslo zákazníka, datum uskutečnění opravy motorového vozidla, číslo daňového dokladu (faktury), na základě kterého Partner účtuje svou cenu za opravu zákazníkovi, druh opravy, konečnou výši ceny (včetně příslušné daně) za opravu (za svou službu), jež byla vyúčtována Partnerem zákazníkovi, VIN vozidla, stav tachometru opraveného vozidla, podpis pověřeného zaměstnance/zástupce servisu (Partnera) a razítko Partnera (užívá-li je), a to nejpozději zároveň s předáním daňového dokladu (faktury) a zakázkového listu zákazníkovi.

4.4 Partner se zavazuje při plnění zakázky sjednané se zákazníkem, zprostředkovaným od Společnosti, dodržovat povinnosti vyplývající ze Smlouvy, jakož i vůči zákazníkovi postupovat v souladu s právními předpisy, zejména v souladu s občanským zákoníkem, živnostenským zákonem, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, vždy v platném znění. I v případě, že skončí platnost Smlouvy, Partner bere na vědomí, že trvají jeho zákonné a smluvní povinnosti vůči zákazníkovi, kterému poskytl službu autoservisu zprostředkovanou činností Společností dle Smlouvy, zejména je Partner povinen vyřídit reklamaci, včetně opravy reklamované vady.

4.5 Partner se zavazuje jednat vždy tak, aby nebyla poškozena dobrá pověst Společnosti.

4.6 Partner má právo po zařazení do katalogu kdykoli písemně žádat o vyřazení z katalogu bez uvedení důvodu a Společnost je povinna jeho žádosti vyhovět do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy Partner řádně doručí Společnosti písemnou žádost o vyřazení z katalogu. Obdobně Společnost postupuje, zanikne-li Smlouva dohodou na základě písemné žádosti o ukončení Smlouvy dohodou dle čl. VII. odst. 7.2 obchodních podmínek, nebo zanikne-li Smlouva uplynutím doby na základě oznámení Partnera o skončení platnosti Smlouvy uplynutím doby dle čl. VII. odst. 7.1 obchodních podmínek, nebo zanikne-li Smlouva výpovědí Partnera dle čl. IX. odst. 9.7 těchto obchodních podmínek.

4.7 Partner je povinen písemně sdělit a doložit Společnosti, že pozbyl oprávnění provozovat podnikatelskou činnost bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se dozví o překážce provozování podnikání, zejména pozastavení nebo pozbytí živnostenského oprávnění, trest nebo sankce zákazu činnosti – podnikání (státem uložená sankce v trestním nebo správní řízení). Má se za to, že lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí zpravidla pět (5) pracovních dnů ode dne podání žádosti o pozastavení živnostenského oprávnění příslušnému živnostenskému úřadu nebo zpravidla pět (5) pracovních dnů ode dne doručení listiny Partnerovi příslušným úřadem nebo orgánem, na základě které dochází k pozbytí živnostenského oprávnění nebo ke vzniku zákazu podnikání, nejpozději však pět (5) pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí příslušného úřadu nebo orgánu, kterým se ukládá sankce. V takovém případě Společnost vyřadí podle druhu překážky a jejího trvání buď dočasně na dobu existence překážky, nebo trvale Partnera z katalogu do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy partner doručí Společnosti příslušné písemné sdělení a doloží důvod pro vyřazení. Společnost zároveň Partnerovi oznámí datum vyřazení Partnera z katalogu. Odpadne-li překážka dříve, než bylo původně plánováno, stanoveno, nebo rozhodnuto, Společnost Partnera zařadí opětovně do katalogu do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy Partner doručí Společnosti písemnou žádost o nové zařazení do katalogu a doloží zároveň důvod, pro jaký překážka odpadla, a časový údaj, od kdy překážka odpadla. Společnost zároveň Partnerovi oznámí datum nového zařazení Partnera do katalogu.

4.8 Partner je povinen sdělit Společnosti, že pozbyl na přechodnou dobu faktickou možnost podnikat z jiných důvodů, zejména zdravotních nebo rodinných, a zároveň požádat o dočasné vyřazení, a to bez zbytečného odkladu od vzniku takové překážky podnikání. V tomto případě Společnost vyřadí Partnera z katalogu dočasně na dobu, kterou Partner žádá, maximálně však na dobu tři (3) měsíce, a učiní tak do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy Partner doručí Společnosti příslušné písemnou a odůvodněnou žádost, a oznámí Partnerovi datum jeho dočasného vyřazení z katalogu.

4.9 Partner se zavazuje, že jednou ročně na výzvu Společnosti provede do pěti (5) pracovních dnů od takového vyzvání kontrolu kvality zakázky (opravy) uskutečněné jiným autoservisem zařazeným do katalogu a reklamované zákazníkem tohoto jiného autoservisu a sdělí Společnosti v téže lhůtě výsledek jím provedené kontroly.

4.10 Partner souhlasí, že bude akceptovat výsledek kontroly kvality své zakázky (opravy) jím provedené vůči jeho zákazníkovi, který si vybral Partnera prostřednictvím katalogu – zprostředkovaně od Společnosti, a to kontroly jiným autoservisem zařazeným do katalogu, vyzvaným Společností ke kontrole kvality zakázky (opravy) Partnera, v případě, že zákazník Partnera, který si vybral Partnera prostřednictvím katalogu a kterému Partner provedl smluvenou opravu, chce takovou zakázku vůči Partnerovi reklamovat, nebo již tak učinil. Partner je povinen postupovat v souladu s výsledkem kontroly zakázky jiným servisem, tj. v případě, že byla zjištěna vada zakázky (opravy), je povinen provést odstranění vady nebo jinak vyhovět požadavku zákazníka v rámci reklamace zakázky v souladu s platnými právními předpisy.

 

V. Web a mobilní aplikace

5.1 Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv a bez jakéhokoliv předchozího upozornění Web aktualizovat, upravovat, měnit, doplňovat, kontrolovat údaje obsažené na Webu, nebo kdykoliv k nim zamezit přístup. Společnost nenese odpovědnost za případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost Webu a služeb na nich nabízených a případnou újmu s tím spojenou.

5.2 Společnost je jediným a výhradním vlastníkem majetkových autorských práv, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví k obsahu Webu a Partner bere na vědomí tuto skutečnost. Veškerý obsah Webu je chráněn právními předpisy na ochranu autorských práv a ochranných známek a jinými příslušnými právními předpisy České republiky, nebo mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. Partner není oprávněn použít, zveřejňovat, reprodukovat nebo jinak šířit obsah Webu nebo jeho částí bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

5.3 Partner se zavazuje, že nebudete narušovat provoz ani celistvost Webu tím, že se budete nabourávat z cizích systémů či do cizích systémů ohledně Webu, měnit údaje na Webu, omezovat Společnosti nebo třetím osobám (zákazníkům) přístup na Webu, ani jim bránit v přístupu na Web.

5.4 Společnost negarantuje, že Web bude funkční bez přerušení nebo bez závad nebo že neobsahuje viry nebo trojské koně nebo chyby, které mohou poškodit počítač nebo server Partnera a Společnost není v žádném případě povinna zaplatit jakoukoli škodu nebo újmu vzniklou na základě těchto skutečností. Společnost činí veškerá potřebná opatření, aby byl Web funkční a aby zabránila vzniku a šíření virů na Webu.

5.5 Společnost není v žádném případě povinna zaplatit jakoukoli škodu nebo újmu vzniklou na základě chyby či výpadku v provozu Webu nebo služeb na nich či jejich prostřednictvím nabízených.

5.6 Partner, který je zařazen do katalogu, a má přidělené přístupové údaje do systémové aplikace pro servisy na Webu, se zavazuje za správu a údržbu systémové aplikace pro servisy a za správu a údržbu mobilní aplikace Chci opravit auto zaplatit jednou ročně poplatek ve výši uvedené v aktuálním Sazebníku, a to od prvního roku, ve kterém trvá platnost Smlouvy (dále jen „roční poplatek“). Partner bere na vědomí, že Společnost vyúčtuje k ročnímu poplatku zákonnou daň z přidané hodnoty. Společnost vyúčtuje Partnerovi roční poplatek za první kalendářní rok trvání Smlouvy vystavením daňového dokladu v tomto prvním roce se splatností do 14 dnů ode dne doručení tohoto daňového dokladu Partnerovi. Společnost je oprávněna vystavit daňový doklad na zaplacení ročního poplatku za druhý nebo další kalendářní rok trvání smlouvy nejdříve dva měsíce před skončením předchozího kalendářního roku se splatností do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu Společností Partnerovi.

5.7 Společnost na žádost (objednávku) Partnera umožní za úplatu Partnerovi jeho automatické přednostní zviditelnění při hledání autoservisů zákazníkem na Webu a v mobilní aplikaci Chci opravit auto v rámci kraje, ve kterém Partner působí, tak, že Partner se bude automaticky zobrazovat přednostně potencionálnímu zákazníkovi nacházejícímu se v daném kraji či hledající autoservis v daném kraji již v okamžiku, kdy systém rozpozná, že se uskuteční hledání v daném kraji. Společnost takto umožní tuto službu automatického přednostního zviditelnění v jednom časovém období zároveň nejvýše třem Partnerům působícím ve stejném kraji. Rozhodující je dřívější datum doručení objednávky této služby Společnosti, zaplacení úplaty za tuto službu a délka časového období, na které byla služba objednána. Nejmenší časová jednotka poskytnutí služby je jeden měsíc (30 dnů). Úplata za tuto službu je ve výši uvedené v aktuálním Sazebníku a je splatná do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti (objednávky) Partnera o tuto službu. Společnost poskytne tuto službu na základě žádosti (objednávky) do 5 pracovních dnů ode dne zaplacení úplaty uvedené v předchozí větě na účet Společnosti.

 

VI. Trvání Smlouvy

6.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku od dne jejího uzavření. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další jeden rok, pokud Partner písemně Společnosti neoznámí nejpozději dva měsíce před skončením roku trvání smlouvy, že trvá na ukončení Smlouvy. Písemné oznámení Partnera podle druhé věty musí být doručeno na adresu Společnosti nejpozději dva měsíce před skončením roku trvání smlouvy.

6.2 Platnost Smlouvy zaniká dohodou, odstoupením, výpovědí nebo uplynutím doby dle tohoto článku obchodních podmínek nebo zánikem jedné smluvní strany, nemá-li právního nástupce. Pokud dojde k úmrtí Partnera fyzické osoby, zaniká Smlouva dnem, ve kterém se Společnost dozví o této skutečnosti. Nejpozději ke dni zániku platnosti Smlouvy Společnost vyřadí Partnera z katalogu.

6.3 Společnost může Smlouvu písemně vypovědět v případě, že Partner poruší nebo nerespektuje kteroukoli svou povinnost uvedenou v těchto obchodních podmínkách, a toto své porušení neodstraní ani v přiměřené náhradní lhůtě písemně jí poskytnuté. Výpovědní doba je třicet (30) dnů a začíná běžet ode dne následujícího po dni, ve kterém byla výpověď druhé smluvní straně doručena.

6.4 Společnost je oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy z důvodu, že se Partner dostane do úpadku, nebo je vůči němu prohlášen úpadek v insolvenčním řízení, nebo je Partner v prodlení s peněžitým plněním dle Smlouvy delším, než je třicet (30) dnů, nebo pro opakované porušení smluvní povinnosti nebo smluvních povinností partnerem; opakovaným porušením se myslí porušení alespoň dvou smluvních povinností nebo porušení jedné smluvní povinnosti Partnerem dvakrát. Doručením písemného odstoupení Partnerovi Smlouva zaniká.

6.5 Skončení platnosti Smlouvy nemá vliv na povinnosti Partnera stanovené zákonem nebo dohodnuté smlouvou mezi ním a zákazníkem, kterému poskytl službu autoservisu zprostředkovanou prostřednictvím katalogu a činnosti Společnosti, zejména povinnost vyřídit reklamaci zákazníka.

VII. Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení a mlčenlivost

7.1 Společnost, jakož správce osobních údajů, je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, oprávněna zpracovávat osobní údaje, které jí byly poskytnuty Partnerem. Pokud se jedná o údaje, které se nezveřejňují v katalogu, jsou považovány za důvěrné a nebudou k dispozici třetím osobám, vyjma splnění případných zákonných povinností Společnosti (zejména žádosti státních orgánů a správních úřadů oprávněných dle zákona k vyžádání informací). Partner tímto souhlasí tím, aby Společnost v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovala Partnerem uvedené údaje, a to za účelem zařazení do katalogu, tvorby statistik a za účelem dalších činností, které jsou v příčinné souvislosti s provozováním webových stránek. Partner souhlasí dále s tím, že poskytnuté osobní údaje mohou být k výše uvedeným účelům poskytnuty Společnosti pouze těm subjektům, které zpracovávají osobní údaje pro Společnost na základě písemné smlouvy. Seznam takových subjektů je na požádání k dispozici u Společnosti. Partner uděluje tyto souhlasy na dobu deseti (10) let s tím, že jej může kdykoliv předtím odvolat e-mailem zaslaným na na e-mailovou adresu Společnosti, popřípadě písemně zasláním na adresu Společnosti.

7.2 V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, Partner souhlasí, aby mu byla prostřednictvím elektronického kontaktu zasílána obchodní sdělení Společnosti.

7.3 Partner se zavazuje, že po dobu účinnosti této smlouvy a po jejím skončení uchová v tajnosti veškeré informace, které získá při činnosti prováděné na základě této smlouvy. Partner je povinen uchovat v tajnosti veškeré informace týkající se Společnosti, které nejsou veřejně přístupné. Smluvní strany se dohodly na zachování mlčenlivosti o obsahu Smlouvy před třetí osobou. Závazek mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti po dobu účinnosti Smlouvy i po dobu deseti (10) let od ukončení platnosti Smlouvy.

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1 Veškeré v budoucnu vzešlé majetkové spory z této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit přednostně mimosoudně, a není-li to možné, soudní cestou. Smluvní strany se pro případný soudní spor vzniklý ze Smlouvy dohodly podle § 89a občanského soudního řádu na místní příslušnosti Okresního soudu Plzeň-město jako soudu prvního stupně, případně Krajského soudu v Plzni jako soudu prvního stupně, bude-li věcně příslušný v prvním stupni krajský soud.

8.2 Veškerá předchozí ujednání se stávají nicotnými, pokud nebyla výslovně zahrnuta do Smlouvy. Obchodní podmínky obsahují úplná ujednání o předmětu Smlouvy a všech jejích podstatných náležitostech, která strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a která považují za důležité pro závaznost a platnost Smlouvy. Žádný projev vůle smluvních stran učiněný před uzavřením Smlouvy ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními těchto obchodních podmínek a nezakládá sám o sobě závazek žádné ze smluvních stran.

8.3 Nicotnost, neplatnost či neproveditelnost jednoho nebo více ustanovení těchto obchodních podmínek nemá vliv na platnost Smlouvy. Na místo nicotného, neplatného nebo neproveditelného ustanovení smluvní strany sjednají takové ustanovení, které bude nejvíce odpovídat ekonomickému účelu dosavadních ustanovení, bez zbytečného odkladu poté, co zjistí nicotnost, neplatnost či neproveditelnost jednoho nebo více ustanovení Smlouvy, nebo za tímto účelem Společnost přijme změnu těchto obchodních podmínek.

8.4 Smluvní strany prohlašují, že mimo výslovná ujednání v těchto obchodních podmínkách si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí nebo mezi nimi zavedené praxe.

8.5 Ve věcech neupravených obchodními podmínkami se práva a povinnosti smluvních stran řídí v celém rozsahu příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany vylučují pro jejich smluvní vztah založený Smlouvou aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku.

8.6 Partner se zavazuje v případě změny ve svém podnikatelském oprávnění neprodleně po takové změně sdělit takovou skutečnost Společnosti a doložit ji kopií výpisu z živnostenského rejstříku, event. obchodního rejstříku.

8.7 Obsah smlouvy může být měněn buď změnou těchto obchodních podmínek, změnou Sazebníku, nebo měněn či doplňován pouze číslovanými dodatky v písemné formě podepsanými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu dodatku nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Společnost je oprávněna jednostranně a předem měnit tyto obchodní podmínky nebo Sazebník. Pokud Společnost změní tyto obchodní podmínky nebo Sazebník, je povinna oznámit změnu obchodních podmínek nebo Sazebníku na Webu zveřejněním nových obchodních podmínek nebo nového Sazebníku s uvedením, od kdy je změna účinná, a odesláním informace o této změně Partnerovi na jeho e-mailovou adresu, event. umístěním informace o této změně na webovém účtu Partnera na Webu. Nesouhlasí-li Partner se změnou těchto obchodních podmínek nebo změnou Sazebníku, má právo změnu odmítnout a písemně vypovědět Smlouvu z tohoto důvodu, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení informace o změně obchodních podmínek nebo Sazebníku Partnerovi, případně ode dne, kdy se Partner seznámil se změnou obchodních podmínek nebo Sazebníku přihlášením na svém webovém účtu na Webu. Výpověď musí obsahovat jako důvod odmítnutí změny obchodních podmínek nebo Sazebníku. Výpovědní doba je třicet (30) dnů a začíná běžet ode dne následujícího po dni, ve kterém byla výpověď druhé smluvní straně doručena.

8.8 Pro účely doručování právních jednání smluvních stran činěných na základě Smlouvy (zejména výpověď, odstoupení, návrh dodatku či dohody) se uplatní ustanovení § 573 občanského zákoníku. Smluvní strany si dohodly následující pravidla doručování zásilek obsahujících právní jednání: zásilky jsou zasílány doporučeně, prostřednictvím držitele poštovní licence, na adresu smluvní strany (sídlo) sdělenou při uzavření Smlouvy, nebo jinou později oznámenou adresu.

8.9 Smluvní strany si v souladu s § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednaly odchylně od § 629 odst. 1 občanského zákoníku pro práva vyplývající ze Smlouvy nebo jejího porušení delší promlčecí lhůtu počítanou ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, a to promlčecí lhůtu v trvání pěti let, tím však není vyloučeno ustanovení § 639 občanského zákoníku.

  1. 8.10 Závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu. V případě, že bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoli dalšího omezení.

  2. 8.11 Partner výslovně souhlasí s tím, že Společnost je oprávněna postoupit Smlouvu třetí osobě podle § 1895 a násl. občanského zákoníku, Partner není oprávněn postoupit ze své strany Smlouvu třetí osobě.

  3. 8.12 Partner prohlašuje, že si před odsouhlasením těchto obchodních podmínek jejich text osobně a důkladně přečetl, že jim rozumí a s jejich obsahem souhlasí. Partner prohlašuje, že uzavření Smlouvy je výrazem jeho pravé, svobodné, vážné a poctivé vůle.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na Webu.

Zveřejnění dne: 1.1.2016