Sazebník

sazebník

společnosti chci opravit auto s.r.o.

1) Výše úplaty za první zařazení Partnera do katalogu dle čl. III. odst. 3.3 obchodních podmínek

3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) bez DPH

___________________________________________________________________________________________

2) Výše ročního poplatku dle čl. V. odst. 5.6 obchodních podmínek za správu a údržbu systémové aplikace pro servisy

650 Kč (slovy: šest set padesát korun českých) bez DPH za jeden kalendářní rok

___________________________________________________________________________________________

3) Další zařazení Partnera do katalogu dle čl. III. odst. 3.3 obchodních podmínek v případech, v případech, kdy dříve Partner ze své strany požádal o vyřazení z katalogu nebo došlo k ukončení Smlouvy v případech uvedených v čl. IV. odst. 4.6 těchto obchodních podmínek nebo v případech, kdy třetí osoba se stane Partnerem podle čl. I. odst. 1.4 těchto obchodních podmínek až poté, co nejdříve odmítla nabídku Společnosti na uzavření Smlouvy ve smyslu čl. I. odst. 1.5 těchto obchodních podmínek – výše úplaty 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) bez DPH

Tento Sazebník je platný a účinný dnem zveřejnění na Webu.

Zveřejnění dne: 1.1.2017